ŠAGPS ataskaitinis suvažiavimas 2023-04-21

          2023 m. balandžio 21 d. vyko Šiaulių apskrities geležinkelininkų profsąjungos Ataskaitinis suvažiavimas, į kurį susitikti su darbuotojais atvyko LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas.
Suvažiavimo darbotvarkę sudarė du itin aktualūs klausimai – ŠAGPS pirmininko Vitalijaus Dušenkos metinė veiklos ataskaita bei trūkstamų ŠAGPS Tarybos narių rinkimas.
          Pristatydamas ataskaitą Vitalijus Dušenka nurodė, kad pagrindine jo veiklos kryptimi buvo dalyvavimas visuose LTG INFRA Technikos departamento struktūrinių pokyčių aptarimų etapuose, vykdomuose su administracijos ir profsąjungų atstovais. Pastarųjų metu buvo siekiama susitarimo dėl darbuotojų etatų išsaugojimo bei adekvataus jų darbo krūvio išlaikymo. Bendru sutarimu numatytas išsaugoti etatų skaičius keitėsi dėl karo ir sankcijų. Susitikimuose buvo sutarta, kad darbuotojai gali atsisakyti dalyvauti kompetencijų vertinimo pokalbiuose ir būti atleidžiami pagal 57 str., išmokant jiems įstatymų nustatytas kompensacijas, bei kad atleidžiamiems darbuotojams bus siūlomos laisvos darbo vietos LTG įmonių grupėje.
          Be dalyvavimo minėtuose aptarimuose, kita labai naudinga V. Dušenkos veikla – darbuotojų iš reorganizuojamų arba naikinamų padalinių atstovavimas kompetencijų vertinimų komisijose. Ypatingai džiugu, jog konsultacijų metu dėl pirmininko pastangų pavyko užtikrinti sąžiningas sąlygas visiems darbuotojams, o kai kuriems – net išsaugoti jų darbo vietas.
Svarbu paminėti, jog Vitalijui Dušenkai nuolatos keliant klausimus bei viešinant kelių priežiūros darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos netobulumą, LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas sutarė su administracija dėl problemų sprendimo darbo grupės sudarymo. Vitalijaus iniciatyva pavyko atstatyti teisingumą ir šios srities darbuotojams oficialiai įtvirtinti budėjimą namuose po darbo ir savaitgaliais, už tai gaunant darbo užmokestį.
          V. Dušenka nuolat kėlė klausimus dėl profsąjungų dalyvavimo metiniuose darbuotojų vertinimo etapuose, akcentuodamas, kad dabartinė sistema dažnai veikia darbuotojo nenaudai. Neretai vertinimo rezultatas priklauso nuo aukščiau esančių vadovų, kurių užduotis suvienodinti visų darbuotojų atlyginimus, o vertinimo kriterijai ne visada atitinka LTG vertybes. Profsąjungos pirmininkas negali apskųsti tokių vertinimų, nes tvarkoje yra numatyta galimybė apskųsti rezultatus tik darbuotojui per 5 dienas ir tik tiems patiems vadovams, kurie jau vertino darbuotoją.
          ŠAGPS teikė įvairius pasiūlymus dėl Šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo ir papildymo, atostogų tvarkos ir lygių galimybių tvarkos pakeitimų. Kai kuriuos pasiūlymus pavyko įgyvendinti LGPSS pirmininko Artūro Černiausko dėka. Pavyzdžiui, pasiekta, jog įmonėje mažinant darbuotojų skaičių, pirmumo teisę likti darbe turi daugiau nei vienerius metus esantys Profesinės sąjungos nariai, o už viršvalandinį darbą jiems turima mokėti ne mažesnį kaip 1,8 Darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestį, vietoj 1,5 numatyto DK. Taip pat profsąjungų nariams suteikiamos dvi papildomos dienos atostogų per kalendorinius metus ir pirmumo teisę pasirinkti jų laiką, o kolektyvinėje sutartyje nustatyta darbuotojų darbo grafikų derinimo tvarka. Taip pat nuo šiol darbuotojų persirengimas darbe yra atliekamas darbo metu ir kt.
          Vitalijus skyrė daug dėmesio profsąjungos plėtrai ir viešinimui. Parengė profesionalaus dizaino informacinius plakatus, kuriuose pateikta trumpa ir aiški informacija apie profsąjungos naudą darbuotojams bei vykdomas veiklas. Taip pat Vitalijus dalyvavo eilėje seminarų, keldamas kvalifikaciją ir gilindamasis į profsąjunginės veiklos, komunikcijos, darbo saugos ir kitus pirmininkams bei darbuotojams svarbius klausimus. Džiugu, jog profsąjungą papildė nauji nariai, todėl ŠAGPS komandos dydis išliko toks pat kaip 2022 metų pradžioje, nors pokyčių metu atleista apie 20 proc. narių.
          Susirinkimo metu vienbalsiai pritarta, kad ŠAGPS Tarybos sudėtį papildytų penki nauji darbuotojai, kurie atitinka profsąjungos lūkesčius bei LTG vertybes.

Nuotraukoje ŠAGPS Tarybos nariai ir LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas