2019-10-08 Raštas AB „Lietuvos geležinkeliai” dėl diskriminacijos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo departamento Darbo santykių skyriui

REIKALAVIMAS

dėl diskriminacinio pobūdžio darbo užmokesčio sistemos panaikinimo

2019 m. spalio 8 d. Vilnius

  1. Advokatas Justas Vilys, atstovaudamas Lietuvos geležinkelininkų̨ profesinių sąjungų̨ susivienijimą (toliau – LGPSS), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, kuri įtvirtina profesinės sąjungos teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, bei 18 straipsnio 1 dalimi, įtvirtinančia profesinės sąjungos teisę reikalauti iš darbdavio panaikinti jo sprendimus, kuriais pažeidžiamos profesinių sąjungų narių Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos darbo, ekonominės bei socialinės teisės, reikalauja jog AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Darbdavys) panaikintų diskriminacinio pobūdžio darbo užmokesčio sistemos nuostatas, kuriomis pažeidžiamas darbuotojų lygiateisiškumo principas.
  2. Atsižvelgiant į tai, jog LGPSS nariai sužinojo, jog jų atžvilgiu Darbdavys taiko diskriminacinio pobūdžio darbo užmokesčio skaičiavimo sistemą, t. y. tokį pat darbą atliekantiems darbuotojams, turintiems tokį pat darbo stažą, moka skirtingą darbo užmokestį, konstatuotina, jog Darbdavys pažeidžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 26 straipsnio 2 dalies 4 punktą, draudžiantį darbdaviui už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti nevienodą darbo užmokestį. DK 140 straipsnio 5 dalis nustato, jog toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus yra vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų.
  3. Svarbu atkreipti dėmesį, jog principas, jog už tokį pat ir vienodos vertės darbą mokamas vienodas atlyginimas, išplaukia tiesiogiai iš horizontaliuosiuose ir vertikaliuosiuose santykiuose veikiančio Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnio 1 dalies, todėl pažeisdamas šį principą Darbdavys tiesiogiai pažeidžia ir pirminę Europos Sąjungos teisę.
  4. Kadangi Darbdavio įgyvendinama diskriminacinio pobūdžio darbo užmokesčio sistema, pažeidžia ekonominius LGPSS narių interesus ir yra draudžiama tiek nacionaliniais (DK), tiek Europos Sąjungos teisės aktais, reikalaujame nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 dienų, panaikinti diskriminacinio pobūdžio darbo užmokesčio sistemos nuostatas, kuriomis pažeidžiamas darbuotojų lygiateisiškumo principas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog Darbdavys elgiasi neteisėtai, vykdydamas diskriminacinio pobūdžio darbo užmokesčio politiką, pažeidžia DK 26 straipsnio 2 dalies 4 punkto reikalavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 17 ir 18 straipsniais, reikalaujame:

  1. ne vėliau kaip per 10 dienų panaikinti diskriminacinio pobūdžio darbo užmokesčio sistemos nuostatas ir užtikrinti, kad visiems Darbdavio darbuotojams už vienodą darbą būtų mokamas vienodas darbo užmokestis.

Atkreiptinas dėmesys, jog Darbdaviui laiku netenkinus šio reikalavimo, LGPSS, vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsniu, įtvirtinančiu profesinės sąjungos teisę kreiptis į teismą, kai darbdavys laiku neišnagrinėja profesinių sąjungų reikalavimo panaikinti sprendimą, pažeidžiantį Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas darbo, ekonomines bei socialines profesinių sąjungų narių teises arba atsisako jį patenkinti, LGPSS kreipsis į teismą dėl teisėtų ir pagrįstų jos narių interesų gynybos.

Pagarbiai

Advokatas Justas Vilys

ATSAKYMAS 2019-10-16 DĖL DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO